PHP Competition Demo #1


Task: SMD Student 2565

ให้นักเรียนสร้างหน้าเว็บสำหรับแสดงผลข้อมูลดังต่อไปนี้:

โดยให้ใช้ข้อมูลจากไฟล์ Student.json นี้
Download Code


Demo


แหล่งข้อมูลที่สำคัญ